08
MAR
2016

Storregion

Avvikande uppfattning
Norrbottens Sjukvårdsparti är näst största parti i Norrbottens Läns landsting och utgör en betydande del av det parlamentariska underlag som står bakom en ansökan om regionbildning. En regionbildning omfattande Norrbottens län, som till ytan utgör 25% av Sverige. Befolkningsunderlaget är c:a 250.000 personer, motsvarande ungefär det som finns i region Halland.
I ett svar som Norrbottens representanter avgivit avseende de frågor som indelningskommittén ställt har det i initialt framhävts att detta ses som det första viktiga steget mot en storregion. Ett ställningstagande vi inte kan stå bakom. Därför tvättades denna uppfattning bort i det officiella svaret, men andra uttalanden och ställningstaganden visar på att det egentligen är en storregion man siktar på.
En storregion, kan för vår del inte accepteras av flera olika skäl. Dels så kan man inte bortse från ytans betydelse, där medborgare redan idag har stora svårigheter att på en och samma dag nå residensstaden Luleå och åter åka hem. Med bil går det, men med allmänna kollektiva färdmedel fungerar det inte för alla. I En storregion är det helt omöjligt och där skulle en ”norrländsk ” storregion avvika från regioner i övriga Sverige.
Vidare så finns inte medborgarstöd för en storregion. I en opinionsundersökning som genomfördes under förra mandatperioden var 80% starkt emot en storregionbildning. En uppfattning som knappast har förändrats. Tvärtom visar en undersökning genomförd nu i mars månad på att motståndet snarare ökat. En av SVT webbaserad undersökning visade på att 83% var mot en storregion.
Det framförs också att en storregionbildning skulle vara nödvändig ur hälso- och sjukvårdssynpunkt, ett argument vi inte anser håller, eftersom de fyra nordligaste länen redan idag har ett välfungerande samarbete med region- och universitetssjukhuset i Umeå som centrum. Ett samarbete som garanterar utvecklingen och patientunderlaget. Det är bara några av de skäl vi framför mot en region större än Norrbotten. Vi stödjer alltså inte den inriktning som framförs i svar från majoritetspartierna, med sikte på en storregion. Vi har informerat om denna avvikande uppfattning, men utan att få gehör. Vi kommer därför aktivt att via opinionsbildning i olika former protestera mot införandet av en storregion.

En regionsbildning som skulle medföra ett enormt demokratiskt underskott och medföra att Norrbottens röst blir mycket svag och drunknar i en anonym storregion.

Vi har därför i såväl landstingsgrupp som styrelse enhälligt beslutat att dra tillbaka vårt stöd till inlämnad ansökan. Vi står alltså inte längre bakom den av landstinget inlämnade ansökan om bildandet av region Norrbotten.
För Norrbottens Sjukvårdsparti

Kenneth Backgård
Ordförande

Kommentera

*