about-1.jpg

Om partiet

Sjukvårdspartiet har i flera val huvudsakligen drivit frågor avseende tillgänglig, decentraliserad och kvalitativt högklassig norrbottnisk sjukvård.

Vi har efter valet 2018 varit i regionledningen och fortsatt arbeta på vår inslagna väg med att decentralisera, framför allt den nära vården. Filialer och servicepunkter till våra hälsocentraler runt om i länet är ett exempel på detta.

Trots att centralisering kännetecknat den tidigare regionledningen, så verkar numera även de inse att decentralisering är rätta vägen att gå för den norrbottniska hälso- och sjukvården.

Parallellt med en decentraliserad primärvård, så behöver den slutna vården utvecklas på våra sjukhus. Det är viktigt att se över kvinnosjukvården, inrätta ett cancercentrum och utveckla den övriga högspecialiserade vård som bedrivs i regionens regi. Regionen behöver fler vårdplatser vilket är en prioritering i den fortsatta utvecklingen men även en lärdom av Covid-19 pandemin. Svårigheterna med att upprätthålla vårdplatser handlar i synnerhet om tillgången till och rekrytering av personal inom alla kategorier. Sjukvårdspartiet har därför aktivt drivit lönefrågor för hälso- och sjukvårdspersonalen. Vi har tillsett extraordinära lönesatsningar på totalt 50 miljoner kronor till sjuksköterskor och under 2022 ytterligare 13 miljoner kronor till undersköterskor men vi har även höjt lönerna för tandläkare och distriktssköterskor. Förutom lönesatsningar krävs också arbetsmiljöåtgärder i form av arbetstider, schemaläggning med mera.

Regionen har under vår ledning nått ett exceptionellt bra ekonomiskt resultat, vilket kommer att användas till att utveckla regionens alla verksamheter. Bland annat har det avsatts upp till 500 miljoner kronor för upphandling av uppskjuten vård i anledning av Covid-19 pandemin. Insatser på det området fortsätter och målsättningen är självklart att nå en nivå där vi uppfyller ställda vårdgarantikrav.

Demokrati - Ja till Norrbotten och Nej till storregion

Sjukvårdspartiet bejakar folkinflytandet och vill sätta stopp för den demokratiska utarmningen. En utarmning som innebär att allt färre bestämmer allt mer.

Tankarna på en storregion lever fortfarande. Detta trots att vi i folkinitiativet fick tillräckligt många namnunderskrifter för att genomföra en folkomröstning i frågan och lyckades därigenom stoppa den utvecklingen. Vi håller fortsatt samma linje i den viktiga frågan, Norrbotten är stort nog!

Norrbotten är Sveriges största län, hela 25% av Sveriges yta, har en stark identitet och är ett världskänt varumärke. Norrbotten har otroliga resurser och vi kan ansvara för utveckling och framtid utan andras inblandning, idag liksom i framtiden. Vi samarbetar gärna nationellt och internationellt, inte minst när det gäller hälso- och sjukvård. Sjukvårdspartiet värnar om det egna självbestämmandet och säger fortfarande Ja till Norrbotten och Nej till storregion.

Nu gäller det, valet är ditt!

Ett val handlar om så mycket, inte bara om Sveriges styrning utan även om styrningen av såväl kommuner som regioner. Alltifrån övergripande frågor till små detaljer och att vara helt nöjd med ett partis program är det få som är. Vissa frågor är dock viktigare än andra och mer avgörande för den egna framtiden och välfärden. Sjukvårdspartiets viktigaste välfärdsfråga är sjukvården, men den är helt beroende av hur du och jag påverkar den.

Vi står nu inför ett val och målsättningen för Sjukvårdspartiet är självfallet att nå ett valresultat där vi fortsatt kan medverka i olika ledningar, inom såväl kommuner som i regionen.

Rösta på Sjukvårdspartiet i kommun- och regionval!

Demokratin måste återerövras

Vi bejakar folkinflytandet och vill sätta stopp för den demokratiska utarmningen. En utarmning som innebär att allt färre, bestämmer om allt mer. Att viktiga beslut om hälso- och sjukvården åter läggs i folkets händer, inte hos några få privilegierade beslutsfattare, med landstingsråd och direktörer i spetsen

Säg Ja till Norrbotten

Norrbotten är landets största län, hela 25% av Sveriges yta. Norrbotten har en stark identitet och är ett världskänt varumärke. Vi har otroliga resurser och kan själva ansvara för utveckling och framtid utan andras inblandning. Idag liksom i framtiden, samarbetar vi gärna nationellt och internationellt, inte minst när det gäller hälso- och sjukvård. Vi värnar om det egna självbestämmandet och säger Ja till Norrbotten och Nej till en storregion.

Vården i centrum inte på hjul

Den Norrbottniska hälso- och sjukvården måste bli tillgänglig för alla. Vi skall alla kunna få tillgång till såväl nära primärvård som högspecialiserad sjukhusvård. Vi är inte nöjda med att på vissa områden vara i nationell- och internationell strykklass. Vi, liksom boende i andra delar av landet skall kunna få ta del av medicinska landvinningar. Vi vill sätta vården i centrum, inte på hjul.