Partiprogram

 • Sjukvårdspartiet är blockpolitiskt obundet och benämns tvärpolitiskt
 • Alla med grundläggande demokratiska värderingar kan vara medlem i partiet. Partiet arbetar efter och stödjer den sk jämställdhetsprincipen.
 • Sakfrågornas lösning och inte s k politisk färg skall prägla partiets arbete.
 •  Partiet skall verka för alla Norrbottningars rättvisa välfärd.
 •  Arbetet skall inriktas mot en utveckling av sjukvård, lokalt näringsliv, en uthållig tillväxt, ökad sysselsättning och en inomregional balans.
 • Partiet kan verka inom samhällets alla demokratiskt valda församlingar.
 • Samverkan och samförståndslösningar skall eftersträvas.
 • Partiets arbete skall präglas av rättvisa, omsorg och ärlighet.
 • Partiet skall verka för att alla delar av länet skall utvecklas.
 • Norrbotten som region skall stärkas i det nationella och internationella arbetet.
 • Samarbete skall aktivt sökas med partier och föreningar som delar dessa värderingar.
 • Folkomröstning, skall i större utsträckning tillämpas i stora länsövergripande frågor.

Hälso- och sjukvårdsfrågor

Sjukvårdspartiet skall verka för alla Norrbottningars hälsa och välfärd, oavsett ålder, inkomst och bostadsort

 • genom att arbeta för en god, rättvis och välfungerande hälso- och sjukvård och tandvård genom att de ges ett avgörande inflytande på densamma. I enlighet med den sk prioriterings- utredningens förslag särskilt bevaka att olika patientgruppers behov tillgodoses.

Sjukvårdspartiet skall verka för att länets befolkning får behålla kvarvarande sjukhus

 • genom att arbeta för en rättvis decentralisering av sjukvården, baserad på Norrbottens speciella geografiska förutsättningar, där ortsbefolkningen ges ett direkt inflytande på sin egen hälso- och sjukvård.

Sjukvårdspartiet skall verka för att sjukvårdsverksamheten präglas av kunnande, kompetens och modern teknik

 • genom att personalens behov av utbildning- och kompetensutveckling tillgodoses och ett nära samarbete bedrivs med universitetssjukhusen. Utveckla goda kvalitetssäkringsinstrument.

Sjukvårdspartiet skall verka för att sjukvårdens resurser inte ytterligare minskas

 • genom att arbeta för att medvetandegöra befolkningens behov av en fungerande och medmänsklig sjukvård och inte medverka till att annan verksamhet prioriteras på bekostnad av befintliga sjukvårdsresurser.

Sjukvårdspartiet skall verka för en bibehållet decentraliserat inflytande på den egna sjukvården

 • genom att motverka centralstyrning och maktkoncentration
 • genom att föra ut beslutsprocessen

Sjukvårdspartiet skall verka för att verksamhet som gränsar till hälso- och sjukvård, särskilt inom ungdoms- och äldreomsorg samt handikappverksamhet ges tillräckliga resurser

 • genom att att medvetandegöra och inom demokratiskt valda församlingar arbeta för att dessa verksamheter får en ökad prioritering. Ge omsorg ett ökat utrymme för att höja vårdkvaliteten

Sjukvårdspartiet skall verka för att länet får behålla och vidareutveckla egen vårdutbildning inom ramen för befintlig vårdhögskola

 • genom att vårdhögskolans resurser för utveckling och forskning tillgodoses, vilket bidrager till ökad vårdkvalitet. Arbeta för en kompetens- och ambitionshöjning av såväl verksamhet som personalutbildning med ett nära samarbete med såväl nationella som internationella högskolor.

Vården och äldreomsorgen har partiets högsta prioritet!

Regional utveckling

Sjukvårdspartiet skall verka för en helhetsutveckling av Norrbotten som region, såväl i ett nationellt som ett internationellt perspektiv

 • genom att på ett regionalt, nationellt och internationellt plan arbeta för att länets intressen tas till vara.
 • arbeta för en rättvis fördelning av resurser inom länet, samt decentralisering av beslut.
 • arbeta för att verksamheter med Norrbottnisk särprägel prioriteras.

Sjukvårdspartiet skall verka för utvecklandet av kommunikationer och infrastruktur inom samt till och från länet, samt utvecklandet av såväl offentlig verksamhet som privat företagsamhet

 • genom att nationellt och internationellt marknadsföra länet samt dess produkter och stödja projekt med inriktning på vidareförädling och produktion inom regionen
 • arbeta för att Norrbottniska företag har sin ledning placerad inom länet.

Sjukvårdspartiet skall verka för byggandet av en ”Norrbottnia” bana med snabbtågskommunikation såväl inom som till och från länet. Utveckla pendeltågstrafik mellan Luleå och Boden. Samt verka för att staten tillsammans med övriga intressenter vidare utvecklar och bygger ut länets flygplatser särskilt med tanke på framtida turism och fraktmöjligheter.

 • genom att i olika sammanhang visa på behovet av fungerande kommunikationer för länets överlevnad.
 • deltaga i samhällsdebatten.

Sjukvårdspartiet skall verka för minskade avgifter på turism och arbetsresor inom det s.k. mål 6 området

 • genom att i olika sammanhang föra fram dessa synpunkter och påverka länets riksdagspolitiker.

Sjukvårdspartiet skall när det gäller länets utveckling, verka för att länets egen befolkning ges ett större inflytande.

 • verka för att utvecklingen emot ett direktvalt regionalt länsparlament går vidare genom att arbeta för en mer direkt möjlighet till folkligt inflytande i direkta val och folkomröstningar
 • i parlamentariska sammanhang föra fram dessa synpunkter och motverka överstatlig detaljstyrning.

Sjukvårdspartiet skall förutom egna direkta insatser, stödja initiativ och verksamhet vars mål är att förverkliga en gynnsam utveckling för länet och dess invånare

 • genom att deltaga i verksamheter, utvecklingsprogram och andra sammanhang där länets utveckling är i fokus.
 • visa på nödvändigheten av medborgarnas inflytande i denna process.

Sjukvårdspartiet skall oavsett tillkomsten av ett länsparlament, verka för en gemensam länsorganisation för regional utveckling och kultur där länets befolkning har ett direkt inflytande

 • genom att deltaga och företräda partiets medlemmar i demokratiskt valda och inrättade organ.

Utbildning och Arbetsmarknadsfrågor

Sjukvårdspartiet skall verka för att Norrbottens höga arbetslöshet skall reduceras och att åtgärder i ett regionalt och nationellt perspektiv skall fördelas rättvist

 • genom att i debatter och valda församlingar intensivt försöka påverka läns- och riksmyndigheter samt landets riksdagsmän.

Sjukvårdspartiet skall verka för en sammanhållen och övergripande planering av utbildning och arbetsmarknadsinsatser, där de totala samhällseffekterna av olika åtgärder skall vara vägledande

 • genom att arbeta för samordning och konsekvensanalyser av samhällsinsatser och en samordning av olika ersättnings- och försäkringssystem.

Sjukvårdspartiet skall verka för att skolor inom länet får goda förutsättningar att upprätthålla och vidareutveckla en såväl nationellt som internationellt hög standard

 • genom att arbeta för en utveckling av länets högskolor med utbyggnad av forskningsresurser och deltagande i nationellt och internationellt forskningsarbete.

Sjukvårdspartiet skall medverka till att länets ungdomar kan erbjudas ett rikt och kvalitativt bra utbud av yrkesutbildningar på olika nivåer samt verka för att andelen högskoleutbildade Norrbottningar ökas väsentligt.

 • genom att verka för att länets högskolor får utökade anslag och den gymnasiala utbildningen i kommunerna håller en hög kvalité. Ungdomsutbildning skall prioriteras.

Sjukvårdspartiet skall verka för att utbildningar med sikte på rymdforskning och datakommunikation etableras i länet samt att denna verksamhet erhåller högskolestatus.

 • genom att arbeta för ett utvecklande av rymd- och datakommunikationscentrum i länets inland, på såväl nationell som internationell nivå. Marknadsföra Kiruna som europeiskt rymdcentra.

Sjukvårdspartiet skall medverka till en rättvis geografisk fördelning av utbildningsresurser och stödja samnordiska projekt t e x utbildning Nord.

 • genom att utveckla samarbetet bl.a. inom Barentsregionen.

Turism

Sjukvårdspartiet skall verka för en utvecklad Norrbottnisk turism som helhet. Verksamheter som har sina lokala och speciella prägel, t e x orörda vattendrag bör utgöra en del av kärnverksamheten.

 • genom att aktivt medverka till att utveckla företagsamhet inom turism och s k ekoturism samt aktivt marknadsföra densamma såväl nationellt som internationellt. Söka samordning vid utvecklandet av kommunikationsprojekt med turism i åtanke. Samarbete sökes med andra regioner.

Sjukvårdspartiet skall med tanke på Norrbottens förutsättningar, verka för att turismen ges en ökad betydelse och att Norrbottens medverkan i dessa sammanhang utökas.

 • genom att i nära samarbete med andra intressenter, bl.a inom europeiska samarbetsorganisationer aktivt försöka medverka till utveckling och etablering av sådan verksamhet. Medverka till en rättvis föredelning av utvecklingsinsatser mellan regioner.

Sjukvårdspartiet skall verka för en utveckling av Barentsregionen som den större geografiska basen för Norrbottnisk verksamhet och en utveckling av samarbetet inom denna region. Verka för att Norrbottnisk kultur utvecklas och utgör en del av det turistiska värdet.

 • genom att arbeta för en kulturell utveckling med Norrbottnisk särprägel, där särskilt ursprungs- befolkningarnas kultur ges större utrymme och särskilda möjligheter. Deltaga och medverka i kulturella utbyten, inte minst inom Barentsregionen.

Sjukvårdspartiet skall verka för att ansvaret för länets kulturella verksamhet samordnas och förlägges under en länsövergripande vald församling.

 • genom att arbeta för en samordning av samhälleliga och privata kulturinsatser med ansvaret hos en regional aktör.

Sjukvårdspartiet skall verka för ett utökat kulturellt och idrottsligt utvecklingsarbete särskilt bland länets ungdomar.

 • genom att Speciella satsningar skall göras så att även individer med särskilda behov kan deltaga.

Miljöfrågor

Sjukvårdspartiet skall verka för att alla verksamheter präglas av miljömedvetenhet och kretsloppstänkande och Norrbottniska kommuner och landsting skall vara ledande inom området. Alla infrastrukturella satsningar skall föregås av en miljökonsekvensbeskrivning.

 • genom att aktivt arbeta för ökad miljömedvetenhet inom samtliga verksamheter. Detta skall ingå som en naturlig del i verksamheten.

Sjukvårdspartiet skall verka för ett bevarande av Norrbottniska naturresurser bl.a naturreservat och de av naturresurslagen skyddade älvarna. Biologiska mångfalden skall bevaras.

 • genom att aktivt påvisa dessa resurser betydelse för en framtida hållbar ekonomisk utveckling

Sjukvårdspartiet skall verka för att den radioaktiva nedsmutsningen i Barentsregionen stoppas

 • genom att nationellt och internationellt uppmärksamma allmänhet och politiker på problemen